Home

terms of use

Cập nhật lần cuối ngày 03 tháng 1 năm 2018.

Vui lòng đọc tất cả các điều khoản trước khi sử dụng tại www.seldattech.com, được sở hữu và hoạt động bởi seldat, inc. Thỏa thuận này ghi lại các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý gắn liền với việc sử dụng trang web tại www.seldattech.com.

Việc sử dụng hoặc truy cập trang web theo bất kỳ cách nào, người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này.

Bảo mật

Tại một số đường dẫn nhất định trong trang web www.seldattech.com, người dùng có thể được yêu cầu cung cấp địa chỉ email hoặc một số thông tin cá nhân khác. Như được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, thông tin đó sẽ không bao giờ được chia sẽ cho bên thứ ba và nó sẽ không bao giờ được hiển thị công khai nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của người dùng.

Địa chỉ email của người dùng sẽ chỉ được sử dụng để gửi hoặc thông báo cho họ về bất kỳ thông tin yêu cầu cụ thể cho người dùng chú ý.

TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ

Trang web này và các yếu tố cấu thành hệ thống được cung cấp cho mục đích thông tin; trang web sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích hoặc thông tin sẵn có của bất kỳ thông tin nào được truyền hoặc cung cấp qua trang web và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong thông tin đó.

INTELLECTUAL PROPERTY

Trang web và tất cả nội dung ban đầu là tài sản duy nhất thuộc sở hữu của Seldat, Inc., và như vậy, nó được bảo vệ hoàn toàn bởi luật bản quyền quốc tế và các luật sở hữu trí tuệ khác.

PHẦN KẾT THÚC

Trang web và tất cả nội dung ban đầu là tài sản duy nhất thuộc sở hữu của Seldat, Inc., và như vậy, nó được bảo vệ hoàn toàn bởi luật bản quyền quốc tế và các luật sở hữu trí tuệ khác.

CONTACT US

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, hay thắc mắc nào về các Điều khoản và Điều kiện hoặc nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tech@seldatinc.com